Kiribati Education Improvement Program

Ko nano ni karikirakean te wareware ao te reirei ibukiia ataei n te taetae ni Kiribati? Ko kan noorii karaki ni Kiribati aika a mwaiti n taian reirei?

E a waaki ngkai te Botaki n reirei ni kakaaei karaki aika a boou, ao a tuai n nooraki ma imwaina bwa ana booretiaki ibukin aia raiburari taian reirei. Te mwakuri aei e boutokaaki iroun te Raiburari ibukira ni kabane ao te Kiribati Education Improvement Program.

Ti kakaaei aia karaki ataei n aron aikai:

✏️E koreaki n te taetae ni Kiribati

🎒️E koreaki ibukiia ataein n te koraki 1-3

💚 E kaota katein ao aron te maiu ni Kiribati

Karaki ake a na rineaki bwa a na booretiaki a na anganaki te kanuanga ae AUD$30 ao a na kaboonganaaki ibukin booki ake a na boreetiaki ao n tibwaaki nakon taian reirei i aon Kiribati.

Nikira am karaki ke titiraki ibukin kan maataata nakon [email protected] ke tareboonia 73013757.

Warekan karaki ni Kiribati n te taetae ni Kiribati e karikirakea te konabwai n te wareware n te taetae ni Kiribati, e katamaroaa aron reiakinan taetae n ianena irouia ataei, e kaungaa te reirei ao e beebete!

Are you passionate about improving literacy and learning for young children in te Kiribati language? Do you want to see more te Kiribati stories in schools?

The Ministry of Education is looking for original, unpublished children’s stories to publish for school libraries. This project is supported by Library for All and Kiribati Education Improvement Program

We’re looking for children’s stories:

✏️ Written in te Kiribati language

🎒️ Aimed at primary school children class 1-3

💚 Showcasing Kiribati culture and lifestyle

Stories chosen for publication will receive an AUD $30 honorarium and will be used to create a library collection that will be published and distributed to all primary schools throughout Kiribati.

Submit your story or find out more by emailing [email protected] or calling 73045070.

Reading Kiribati stories in te Kiribati language improves literacy in te Kiribati language, improves the learning ability of children in other languages and makes learning fun and easier!